Weber Saint-Gobain - Official website of the company

โรงงาน

 • พ.ศ. 2548 แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ ได้เปิดตัวโรงงานแห่งใหม่ ที่สระบุรี เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับงานปูกระเบื้องและผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างซึ่งถือได้ว่าเป็น โรงงานผลิตกาวซีเมนต์และยาแนวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • พ.ศ.2553 แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ ได้เปิดตัวศูนย์กระจายสินค้าแวร์เฮาส์ขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ.2554 แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ ได้เปิดตัวศูนย์กระจายสินค้าแวร์เฮาส์ขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่ภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ.2555 แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ ได้เปิดตัวโรงงานแห่งใหม่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงงานเวเบอร์ อำนวยประโยชน์ 3 ประการและพร้อมที่จะให้บริการแก่ทุกคน ดังนี้

 • รับประกันในกำลังการผลิตที่เพียงพอและให้บริการในการจัดส่งที่ดีที่สุดด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ
 • รับประกันในความสม่ำเสมอของคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า
 • รับประกันในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานความปลอดภัยและห่วงใยสิ่งแวดล้อม

 • เวเบอร์ นำระบบ EHS ซึ่งเป็นปรัชญาทางการผลิตตามมาตรฐานของ เวเบอร์ ที่ใช้กันในทั่วโลกมาใช้ในการดำเนินงานผลิตที่โรงงานเวเบอร์ ประเทศไทย ระบบ EHS ประกอบไปด้วย
  • E(Environment) ห่วงใยในสภาพแวดล้อมในการทำงาน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่โรงงานเวเบอร์ ตั้งอยู่อย่างเคร่งครัด
  • H(Health) ห่วงใยในความสะอาด สุขอนามัย และสุขภาพทั้งของพนักงานและชุมชนที่โรงงานเวเบอร์ ตั้งอยู่อย่างเคร่งครัด
  • S(Safety) ห่วงใยในความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน และชุมชนที่โรงงานเวเบอร์ ตั้งอยู่อย่างเคร่งครัด