Weber Saint-Gobain - Official website of the company

มาตรฐานระดับโลก

ความไว้วางใจในทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า เวเบอร์ ตราตุ๊กแก

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มาตรฐานการรับรองระดับโลก

บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ผู้นำและผู้ผลิตกาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง กาวยาแนวกระเบื้อง กันซึม และงานมอร์ต้า สำหรับงานก่อสร้างมีฐานการผลิตสินค้ามากกว่า 180 โรงงาน ใน 48 ประเทศทั่วโลก

เจ้าของบ้าน ช่าง ผู้รับเหมา และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ไว้วางใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มีคุณภาพ และเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ผ่านการรับรอง "มาตรฐานยุโรป"

  • การทดสอบคุณภาพของกาวซีเมนต์และยาแนว มีหลายมาตรฐานด้วยกัน มาตรฐานยุโรป (European Norm) เป็นมาตรฐานสากลที่น่าเชื่อถือ และทางแถบยุโรปเป็นทวีปที่มีการปูกระเบื้องและยาแนวมายาวนาน
  • เจ้าของบ้าน ช่าง ผู้รับเหมา และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ไว้วางใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มุ่งรับประกันในเรื่องคุณภาพ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มุ่งมั่นและทุ่มเท เพื่อรักษาระดับคุณภาพสินค้า ให้ได้ตามมาตรฐานยุโรปซึ่งเป็นที่ยอมรับในทั่วทุกมุมโลก

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ผ่านการรับรอง "มาตรฐานการผลิตระดับโลก"

  • มาตรฐานการผลิตระดับโลก World Class Manufacturing (WCM) คือ มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตสำหรับการบริหารจัดการที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันจากฝรั่งเศส(Lean Institut) ซึ่งใช้อย่างแพร่หลายระหว่างกลุ่มแซง-โกแบ็ง ใน 64 ประเทศทั่วโลก ลูกค้าทุกท่านย่อมได้รับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแซง-โกแบ็ง ทุกชิ้น ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมสอดคล้องตาม มาตรฐานการผลิตระดับโลก
  • มาตรฐานการผลิตระดับโลก นี้แสดงให้เห็นถึงธุรกิจและกลยุทธของเวเบอร์นั้นเป็นไปตามระบบการบริหารการผลิตและให้ความสำคัญกับ 4 ส่วนหลัก ดังนี้ ต้นทุนการผลิต คุณภาพ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ และการบริหารลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุด

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ผ่านการรับรอง "ISO 9001 และ ISO 14001"

  • ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่า เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ควบคุมและจัดวางระบบบริหารงาน กระบวนการต่าง ๆ โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน บุคลากรในองค์กร รู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เน้นบทบาทของการควบคุมระบบ

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ให้ความสำคัญกับความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม เพื่อทำให้เจ้าของบ้าน ช่าง ผู้รับเหมา และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพสูงสุด

  • ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management System) แนวทางให้องค์กรสามารถจัดระบบการจัดการของตนเพื่อให้บรรลุนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีโครงสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีวิธีการ กระบวนการและทรัพยากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการ การจัดการ และรักษาการใช้ของเสียและพลังงานอย่างเป็นระบบ

เจ้าของบ้าน ช่าง ผู้รับเหมา และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ไว้วางใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มุ่งมั่นและทุ่มเทต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับองค์กรและสังคมภายนอก

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ผ่านการรับรอง "อุตสาหกรรมสีเขียว"

  • "อุตสาหกรรมสีเขียว" (Green Industry)" หมายถึง อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • เจ้าของบ้าน ช่าง ผู้รับเหมา และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ไว้วางใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มุ่งเน้นแนวความคิดสำคัญ คือ การประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ การปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ผ่านการรับรอง "OHSAS18001"

  • มาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 (Occupational Health and Safety Management Systems) คือ ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 ช่วยป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  • เจ้าของบ้าน ช่าง ผู้รับเหมา และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ไว้วางใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มุ่งเน้นและคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรในบริษัท และช่วยเสริมสร้างทัศนะคติของผู้ปฏิบัติงาน และปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของ ภายในองค์กรให้ปลอดภัยมากขึ้น

ทุกผลิตภัณฑ์กาวปูกระเบื้อง กาวยาแนว ผลิตภัณฑ์ป้องกันน้ำรั่วซึม และผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อและงานฉาบแต่งผิวผนัง ภายใต้ตราสินค้า เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ไว้วางใจได้ทั้งเรื่องคุณภาพและบริการที่ได้รับการรับประกันจากหลากหลายสถาบัน

เจ้าของบ้าน ช่าง ผู้รับเหมา และผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก หมดกังวลกับปัญหาต่างๆ ที่จะตามมา เนื่องจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ