Weber Saint-Gobain - Official website of the company

ร่วมงานกับ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก?

 บุคลากร คือ แกนหลักของ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก

บุคลากร คือ หัวใจสำคัญและศูนย์กลางขององค์กร ในการทำงานแต่ละวัน บุคลากรมีความมุ่งมั่นสูงเพื่อทำให้เป้าหมายของบริษัทกลายเป็นจริง แสวงหาความเป็นเลิศและมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการมุ่งไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาของ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก

บุคลากร คือ แกนหลักของเวเบอร์

เมื่อพิจารณาจากความต้องการของเราในด้านนวัตกรรม การแนะนำทางให้กับลูกค้า และการแสวงหาความเป็นเลิศ

เราให้ความสำคัญกับบุคคลซึ่งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ เปิดใจกว้างให้กับวัฒนธรรมอื่นๆและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง

เราต้องการคนที่มีความสามารถ และต้องการพัฒนาทักษะของตัวเอง รวมทั้งเปิดใจกว้างสำหรับการศึกษาเรียนรู้และการฝึกอบรม

การสรรหาบุคลากร

การสรรหาบุคลากร คือ กระบวนการหลักของเวเบอร์ ดังนั้น เมื่อเราแสวงหาบุคคล เราไม่เพียงแต่ดูประวัติ ความเป็นมาในอดีตเท่านั้น  แต่เรายังดูความคาดหวังของแต่ละบุคคล  เกี่ยวกับเส้นทางอาชีพในระยะยาวกับบริษัทของเรา

เวเบอร์ มีวิธีการบริหารจัดการชีวิตการทำงานของบุคลากร ดังนี้ พยายามพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านส่วนตัวและวิชาชีพ โดยต้องให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของบริษัท และเมื่อมีตำแหน่งงานว่างลง สิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องทำ คือ หาผู้มารับตำแหน่งแทนจากบุคลากรที่มีภายในบริษัท  ผลที่ตามมาก็คือ การสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆให้เกิดขึ้น

การโยกย้ายภายใน และการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน

การโยกย้ายภายใน และการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน คือวิธีหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมของ เวเบอร์ เผยแพร่ความคิดไปทั่วองค์กร เวเบอร์ เปิดใจรับทัศนคติที่แตกต่าง สร้างบุคลิกภาพ รวมทั้งดึงดูดใจ และรั้งบุคลากรไว้ที่ เวเบอร์

การฝึกอบรมและการประเมินผล

การฝึกอบรมและการแบ่งปันประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับนานาชาติ เป็นตัวช่วยพัฒนาทักษะ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ และการบริหารจัดการเส้นทางอาชีพของบุคลากร

เวเบอร์ ให้ความสนใจและใช้ความพยายามเป็นพิเศษในการคัดสรร และการฝึกอบรมพนักงาน "แนวหน้า" ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังขององค์กร เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ต้องติดต่อกับลูกค้า  

การบริหารจัดการของ เวเบอร์

คุณลักษณะสำคัญของผู้จัดการของ เวเบอร์ ก็คือ ความสามารถในการให้ความรู้กับทีมงาน พร้อมเสมอที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ความคิดเห็น และเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงาน พวกเขาต้องใช้เวลาในการสื่อสารและอธิบายกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และผลประกอบการของบริษัทกับทีมงาน