Weber Saint-Gobain - Official website of the company

วีธิการทดสอบค่าการดูดซึมน้ำของกระเบื้องง่ายๆคุณก็ทำได้

 

 

ก่อนการปูกระเบื้องนั้น จำเป็นจะต้องทดสอบการดูดซึมน้ำของกระเบื้องก่อน เพื่อเลือกใช้กาวซีเมนต์ให้ถูกประเภทครับ ซึ่งวิธีการทดสอบค่าการดูดซึมน้ำของกระเบื้องแบบง่ายๆ คือ การหยดน้ำลงบนด้านหลังของกระเบื้องสังเกตการดูดซึมของน้ำ

โดยเราสามารถแบ่งประเภทของกระเบื้องตามหลักค่าการดูดซึมได้ 3 ประเภทดังนี้

 

  1. กระเบื้องดูดซึมน้ำ มีค่าการดูดซึมน้ำมากกว่า 3% เช่น กระเบื้องเซรามิคทั่วไป
  2. กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ มีค่าการดูดซึมน้ำอยู่ระหว่าง 0.5% ถึง 3% เช่น กระเบื้องไฮโมจิเนียส แกรนิตโต้
  3. กระเบื้องไม่ดูดซึมน้ำ มีค่าการดูดซึมน้ำน้อยกว่า 0.5% เช่น กระเบื้องรัสติค โมเสคแก้ว โมเสคเทียม