Weber Saint-Gobain - Official website of the company

2 มี.ค. 2556 เวเบอร์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

18 03 2013

ประจำปี พ.ศ.2555

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงานเล็งความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

คุณสมยศ วิวัฒน์พัฒนพงศ์ ตัวแทนเวเบอร์ ตราตุ๊กแก รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2555